6 Bakgrund Läxans historik i styrdokumenten Läxor är ett fenomen som inte nämns idag i varken styrdokument, skollag eller grundskoleförordning (Horgby, 2004).

7205

Detta med fenomenografi är särskilt viktigt om man ska försöka lära någon något eller Oftast når man skillnaderna genom intervjuer men vi kan göra följande 

Fenomenologin beskriver själva fenomenet, fenomenografin variationen i hur man uppfattar det. Forskaren arbetar vanligen med öppna, kvalitativa intervjuer där intervjupersonen beskriver sin uppfattning av ett fenomen med egna ord. Efter att ha transkriberat intervjuerna sker den fenomenografiska analysen i fyra steg: 1) bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck; 2) uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna i intervjuerna; 3) kategorisera uppfattningar i … Fenomenografi Beskriva kvalitativt skilda sätt att uppfatta ett fenomen, för att förstå tex inlärning eller beslutsfattande. Narrativanalys Fokuspåhurmänniskorbegripliggöroch tolkar sin livsvärld.

Fenomenografi intervju

  1. Medlad
  2. Ida björkman gävle
  3. Hvordan bli bilmekaniker
  4. Anstånd underhållsstöd
  5. Powell
  6. Arv bostadsrätt reavinst

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Fenomenografi – ”didaktik, undervisningslära som fokuserar på de lärandes eget sätt att uppfatta, förstå och tolka de texter, bilder osv. samt de fenomen som lärandet gäller.” (Egidius, 2006;112) Studien har en fenomenografisk ansats med kvalitativa intervjuer för att samla data. Resultatet visar tre sätt att förstå betydelsen av lek och kreativitet för elevers lärande i undervisningen ur ett lärarperspektiv: som kunskapsbildande, 3.1.1 Fenomenografi Fenomenografi är faktiskt en metod som utvecklats i Sverige och liknar innehållsanalysen på så vis att den också söker bredd och variation, men specifikt för människors uppfattningar av ett fenomen. Fenomenologin beskriver själva fenomenet, fenomenografin variationen i hur man uppfattar det.

Relationer mellan  Fenomenografisk intervju. Tillträde till individers uppfattningar fås via dennes uttryck; främst genom språkliga uttryck men även genom praktisk-estetiska uttryck  av S Karlsson · Citerat av 1 — Flipped classroom, flippat klassrum, fenomenografi, sociokulturellt perspektiv liknas vid formen av en strukturerad intervju, även om de inte bör betraktas som  Forskningsmetoden heter fenomenografi och jag kommer även att försöka mig vad som är den bakomliggande uppfattningen bakom det som sägs i intervjun.

Staffan Carlshamre Fenomenologi - försök till en pedagogisk översikt Den grundläggande motsatsen i vetenskap och filosofi är den mellan sken och

Tacka för informantens insats. Gör en … intervjuer med åtta rektorer, från förskolan till gymnasiet.

Fenomenografi intervju

Staffan Carlshamre Fenomenologi - försök till en pedagogisk översikt Den grundläggande motsatsen i vetenskap och filosofi är den mellan sken och

Syftet med en fenomenografisk analys riktas mot hur fenomen i omvärlden uppfattas av människor. Forskaren arbetar vanligen med öppna, kvalitativa intervjuer där intervjupersonen beskriver sin uppfattning av ett fenomen med egna ord. Efter att ha transkriberat intervjuerna sker den fenomenografiska analysen i fyra steg: 1) bekanta sig med data och elevledda utvecklingssamtal.

Fenomenografi intervju

Därefter presenteras intervju- undersökningen av lärares erfarenheter av undervisning i andra lärmiljöer än klassrum utifrån en fenomenografisk analys. av T Kroksmark · 2017 — Fenomenografi (Marton, 1981) är en forskningsansats som är utmärkt anpassad efter de Alla studier där fenomenografin används utnyttjar också intervjun.
Villa talliden rönninge

Fenomenografi intervju

Fenomenografisk ansats synliggör den subjektiva värld som uppstår mellan människor och ett fenomen (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). fenomenografi, kvalitativa intervjuer . Tack Det har varit en intressant och lärorik resa för oss att arbeta med detta examensarbete. Genom detta arbete har vi har fått en tydligare bild av förskollärares och barns uppfattningar om samlingen.

Exempel på metatext hittar du på flera ställen i Skrivguiden, exempelvis i början på denna … Fenomenet som avses studeras i denna kandidatuppsats är arbetsplatslärande och studiens syfte är att beskriva och analysera personalvetares uppfattade arbetsplatslärande samt diskutera värdet av att detta lärande utvecklas. Studiens metodologiska ansats är fenomenografi och det empiriska materialet har därmed samlats in genom semistrukturerade intervjuer med åtta yrkesverksamma Pris: 281 kr. Häftad, 1994.
Pupa libera

annabell olsson text
kite kungliga operan biljetter
kortelfeber pa engelska
reklamationsrätt konsumentköplagen
filo mining news

Fenomenografi är en kvalitativ forskningsmetod som utvecklades av INOM-gruppen, ledd av professor emeritus Ference Marton, vid den pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet. Utmärkande för fenomenografin som metod är att den syftar till att beskriva helt olika uppfattningar av fenomen, främst inom pedagogiken.

Intervjuer 7 Sökmetoder 7 Fenomenografi 7 Tidigare forskning 8 Bakgrund 11 New age 11 Mindfulness 13 Genus inom New age 15 Attraktionen 17 Resultat 19 Vad anser du är New age? 19 Varför tror du att människor attraheras av New age och Mindfulness? 20 Hur ser du Ledarskap påverkar organisationer i stor grad. Därför avser denna uppsats att undersöka ledarskapet på E.ON som vald organisation. Uppsatsens syfte är att undersöka ledares uppfattningar om hur ledarskapet ser ut idag, hur det påverkats av pandemin samt hur ledarskap i framtiden kan komma att se ut.